NORA-miit suliniummut qinnuteqarfissaq nutaaq / Ny ansøgningsrunde for projektstøtte fra NORA

Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) ønsker at styrke samarbejdet i Nordatlanten. Som ét af redskaberne til at nå dette mål bevilger NORA to gange om året støtte til samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande: Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge. Derfor indkalder NORA nu projektforslag med ansøgningsfrist den 5.oktober 2020.

Ansøgere til projektstøtte opfordres til at indsende ansøgning om støtte til projekter, der involverer partnere fra to eller flere af NORA-regionens medlemslande. NORAs støtte kan maksimalt være på DKK 500.000 pr. år i op til tre år.

De aktuelle ansøgninger skal bygge på de prioriterede områder i NORAs strategiprogram 2017-2020:

 • Kreative industrier: Med 'kreative industrier' henvises til aktiviteter, som udspringer af individernes kreativitet, viden og talenter, og som medfører et velfærds- og arbejdspotentiale via generering og udnyttelse af intellektuel kapital.

 • Grøn energi: Grønne energiløsninger skal udvikles og implementeres på land og til søs.

 • Bioøkonomi: Nyskabelser skal medvirke til udvikling af værdikæder på uudnyttede ressourcer, nye værdikæder og bæredygtige fødevaresystemer.

 • Bæredygtig turisme: Turismen skal bidrage til diversificering af regionens sårbare økonomier, samtidig med at turismeindustrien gøres mere bæredygtig.

 • Informations- og kommunikationsteknologi: IKT er en vigtig komponent i overvindelsen af afstande.

 • Velfærdstjenester: Samarbejde i regionen, som adresserer udfordringerne med de store afstande og manglende kritisk masse af fagfolk og patienter/klienter, er grundlæggende for regionens fremtid.

 • Maritim sikkerhed/beredskab: Den øgede skibstransport i Nordatlanten og Arktis skaber nye, komplicerede udfordringer i regionen.

NORA modtager gerne ansøgninger, der foruden de nævnte temaer i strategien, også adresserer de udfordringer, som regionen står overfor med den pågående covid-19 pandemi.

Den overordnede målsætning for strategien 2017-2020 er at bidrage aktivt til, at Nordatlanten og Arktis skal være et godt sted at leve og arbejde i. NORA vil især arbejde på to felter, hvor målsætningerne er:

 1. At bidrage til at diversificere regionens økonomier med innovative løsninger, og

 2. At bidrage til bæredygtig udvikling af samfundene i Nordatlanten på prioriterede områder.

NORA ser gerne ansøgninger, der adresserer strategiens fokus på involvering af regionens ungdom. Læs mere i NORAs Strategiprogram 2017-2020.

NORA anbefaler også mulige ansøgere at forholde sig til Nordisk Ministerråds Vision for 2030 samt FNs Verdensmål i deres ansøgning.

NORA ser også gerne at projekter inddrager skotske partnere i ansøgningen. Dog skal disse være selvfinansierede. NORA formilder gerne kontakt til relevante myndigheder i Skotland, der kan bistå med hjælp til mulig finansiering.

Ansøgningsskema og vejledning findes på NORAs hjemmeside. Skemaet tages ned, udfyldes og sendes derefter til NORAs hovedsekretariat i digitalt format på noraprojekt@nora.fo.

På NORAs hjemmeside findes endvidere under banneret „Guide til projektstøtte“ en vejledning om ansøgningsproceduren. Ansøgere er også velkomne til at kontakte NORAs sekretariater for information og vejledning.

Som ansøger skal du være opmærksom på, at ansøgningen indeholder og præsenterer alle de relevante elementer i forhold til NORAs prioriterede områder. Når komiteen foretager en samlet vurdering af projektet, lægges der bl.a. vægt på følgende forhold:

 • relevans til NORAs prioriteringer, herunder involvering af regionens ungdom

 • mulighed for succes

 • tidligere eller lignende projekter

 • sammensætning af partnere

 • realistisk budget

Udover dette bør ansøgere være opmærksomme på, at ansøgninger, der ikke opfylder grundlæggende krav, afvises administrativt af NORAs sekretariat. Grundlæggende krav til projektansøgningerne kan beskrives således:

Projektet

 • skal have mindst to partnere fra NORA-landene. Partnere fra nabolandene (ikke-NORA-lande) er velkomne, men tæller ikke med, når der tales om minimumskravet. Projektpartneres deltagelse og udbytte skal desuden ikke være uforholdsmæssigt asymmetriske

 • kan ikke søge om NORA-støtte, der udgør mere end 50 % af det samlede budget

 • kan ikke søge om NORA-støtte, der overgår DKK 500.000 om året

 • kan ikke søge om NORA-støtte, der overgår DKK 1.500.000 over tre år

 • skal ændres væsentligt i forhold til begrundelse for tidligere afslag, såfremt talen er om genansøgning

Ansøgningsfristen er 05.10.2020.

Nittartakkami atuaruk/ Læs mere på : https://nora.fo/news/91/ny-ansogningsrunde-for-projektstotte?fbclid=IwAR2l8i5KRFWRX0b8B9Ar0xf-52eK5ynSK8cLf7GzBNW0JHjXefu4G3ylUw4&_l=no